Basi VHS 620 tabalukk – A: 30 B: 15 C: 4 mm, Sama võtmega avatav

3.30 

Basi Palmett Lukud